Część I. Pytania o ogólne zasady, na jakich Samorząd Województwa Modelowego służy obywatelom

Pytanie 1: W naszym Województwie obywatele są członkami różnych jednostek samorządu terytorialnego. Jakie są relacje między tymi samorządami?

1.1. W Województwie Modelowym każdy obywatel jest z mocy prawa członkiem wspólnoty gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Mieszkańcy Nazwa Miasta, Nazwa Miasta, Nazwa Miasta i Nazwa Miasta tworzą wspólnotę miasta na prawach powiatu, która łączy prawa gminy i powiatu. Wspólnoty gminne, powiatowe, miejskie i wojewódzka tworzą wspólnie Samorząd Województwa Modelowego.

1.2. Wśród wspomnianych wyżej wspólnot - jednostek Samorządu Województwa Modelowego - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej daje gminie status podstawowy, co oznacza, że wszystkie zadania publiczne, których Konstytucja lub ustawy nie zarezerwowały dla władz krajowych, a Wojewódzkie Uchwały Zasadnicze nie przekazały władzom powiatowym i wojewódzkim, wykonywane są na poziomie gminy.