Część I. Pytania o ogólne zasady, na jakich Samorząd Województwa Modelowego służy obywatelom

Pytanie 2. Kto sprawuje władzę samorządową w naszym Województwie?

2.1. Władza samorządowa w Województwie Modelowym należy do obywateli Województwa, którzy sprawują tę władzę bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji Samorządu naszego Województwa odpowiedzialnych przez obywatelami. Władza samorządowa wykonywana jest w ramach i granicach wyznaczonych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi, w tym prawem Unii Europejskiej, ustawami i innym prawem krajowym.

2.2. Obywatele biorą udział w sprawowaniu władzy samorządowej w szczególności poprzez referenda i referenda elektroniczne, w tym referenda elektroniczne w sprawie podziału środków z Obywatelskiego Budżetu Prorodzinnego i innych budżetów obywatelskich, udział w Dialogu Obywatelskim dotyczącym projektów uchwał wojewódzkich i innych aktów prawa miejscowego, Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą, inicjowanie lub uczestnictwo w Konsultacjach Społecznych, uczestnictwo w sesjach (tradycyjnych i elektronicznych) władz uchwałodawczych Samorządu Województwa Modelowego oraz zwoływanie Sesji Obywatelskich tych władz.

2.3. System demokratycznie wyłanianych władz samorządowych w naszym Województwie oparty jest na zasadzie podziału i równowagi współdziałających ze sobą władz: uchwałodawczych, wykonawczych, sądowniczych oraz niezależnych instytucji kontrolnych. System tych władz prezentuje poniższa tabela:
Władza uchwałodawcza Władza wykonawcza Władza sądownicza Instytucje kontrolujące władze Samorządu naszego Województwa
Poziom krajowy (ogólnopolski)

Sejm RP

Senat RP

Rada Ministrów

Sąd Najwyższy

Trybunał Konstytucyjny

Naczelny Sąd Administracyjny

Krajowa Rada Sądownictwa

Prezydent RP

Państwowa Komisja Wyborcza

Inne krajowe instytucje kontrolne (w zakresie swoich kompetencji)

Kolegium Województw
Poziom wojewódzki

Sejmik

Senat Województwa

Zarząd Województwa pod przewodnictwem Wojewody samorządowego

Wojewódzkie Agencje Wykonawcze

Naczelny Sąd Wojewódzki

Sądy rejonowe

Wojewódzka Izba Obrachunkowa

Wojewódzki Rzecznik Praw Obywatelskich
Poziom powiatowy Rada Powiatu Rada Miasta Prezydent Miasta Zarząd Powiatu
Poziom gminny Rada Gminy Wójt lub Burmistrz
Poziom miasta na prawach powiatu
 

2.4. Siedzibami władz wojewódzkich są miasta na prawach powiatu w naszym Województwie.