Część I. Pytania o ogólne zasady, na jakich Samorząd Województwa Modelowego służy obywatelom

Pytanie 2. Kto sprawuje władzę samorządową w naszym Województwie?

2.1. Władza samorządowa w Województwie Modelowym należy do obywateli Województwa, którzy sprawują tę władzę bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji Samorządu naszego Województwa odpowiedzialnych przez obywatelami. Władza samorządowa wykonywana jest w ramach i granicach wyznaczonych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi, w tym prawem Unii Europejskiej, ustawami i innym prawem krajowym.

2.2. Obywatele biorą udział w sprawowaniu władzy samorządowej w szczególności poprzez referenda i referenda elektroniczne, w tym referenda elektroniczne w sprawie podziału środków z Obywatelskiego Budżetu Prorodzinnego i innych budżetów obywatelskich, udział w Dialogu Obywatelskim dotyczącym projektów uchwał wojewódzkich i innych aktów prawa miejscowego, Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą, inicjowanie lub uczestnictwo w Konsultacjach Społecznych, uczestnictwo w sesjach (tradycyjnych i elektronicznych) władz uchwałodawczych Samorządu Województwa Modelowego oraz zwoływanie Sesji Obywatelskich tych władz.

2.3. System demokratycznie wyłanianych władz samorządowych w naszym Województwie oparty jest na zasadzie podziału i równowagi współdziałających ze sobą władz: uchwałodawczych, wykonawczych, sądowniczych oraz niezależnych instytucji kontrolnych. System tych władz prezentuje poniższa tabela:
Władza uchwałodawcza Władza wykonawcza Władza sądownicza Instytucje kontrolujące
władze Samorządu naszego Województwa
Poziom krajowy (ogólnopolski) Sejm RP

Senat RP
Rada Ministrów Sąd Najwyższy

Trybunał Konstytucyjny

Naczelny Sąd Administracyjny

Krajowa Rada Sądownictwa
Prezydent RP

Państwowa Komisja Wyborcza

Inne krajowe instytucje kontrolne (w zakresie swoich kompetencji)

Kolegium Województw
Poziom wojewódzki Sejmik

Senat Województwa
Wojewódzka
Rada Ministrów
pod przewodnictwem
Marszałka
Województwa

Wojewódzkie Agencje
Wykonawcze
Naczelny Sąd Wojewódzki

Sądy rejonowe
Wojewódzka
Izba
Obrachunkowa

Wojewódzki
Rzecznik Praw
Obywatelskich
Poziom powiatowy Rada Powiatu Rada MiastaPrezydent Miasta
Zarząd Powiatu
Poziom gminny Rada Gminy Wójt lub Burmistrz
Poziom miasta
na prawach powiatu
 

2.4. Siedzibami władz wojewódzkich są miasta na prawach powiatu w naszym Województwie.