Część I. Pytania o ogólne zasady, na jakich Samorząd Województwa Modelowego służy obywatelom

Pytanie 3. Jakimi zasadami kierują się instytucje Samorządu naszego Województwa w wykonywaniu swoich funkcji na rzecz obywateli?

3.1. Wszystkie instytucje Samorządu naszego Województwa działają na podstawie i w granicach prawa krajowego, wiążącego Polskę prawa międzynarodowego, prawa wojewódzkiego, a w przypadku gmin, powiatów i miast na prawach powiatu - również prawa danej gminy, powiatu lub miasta na prawach powiatu.

3.2. Instytucje Samorządu naszego Województwa wykonują swoje funkcje kierując się:

3.2.a. Zasadami subsydiarności i proporcjonalności;

3.2.b. Zasadami uczciwości i transparentności;

[Tutaj inne zasady, którymi będą kierować się organy władzy samorządowej w Województwie]