Część I. Pytania o ogólne zasady, na jakich Samorząd Województwa Modelowego służy obywatelom

Pytanie 4. Jakie prawa i wolności obywatelskie są chronione przez Samorząd naszego Województwa?

4.1. Wszystkie instytucje Samorządu naszego Województwa szanują i zapewniają poszanowanie praw i wolności każdego człowieka zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w wiążącym Rzeczpospolitą Polską prawie międzynarodowym. Dodatkowo, nasze Województwo chroni i działa na rzecz najpełniejszego urzeczywistnienia: [Tutaj każde województwo może przedstawić listę praw i wolności szczególnie chronionych w danym województwie, a odpowiadających regionalnym wartościom. Sugerujemy, że te prawa i wolności można podzielić na trzy grupy:
  • Grupa pierwsza: Prawa dotyczące funkcjonowania władz samorządowych w województwie, np. prawo do zrozumiałej, wychodzącej na przeciw obywatelowi, życzliwej i wolnej od biurokratycznego żargonu komunikacji ze strony naszej administracji samorządowej;
  • Grupa druga: prawa związane z kwestiami społecznymi, moralnymi, politycznymi lub wyzwaniami cywilizacyjnymi, np. prawo obywatela do otrzymywania dodatkowych usług medycznych współfinansowanych przez władze Samorządu naszego Województwa;
  • Grupa trzecia: prawa ekonomiczne i dotyczące usług publicznych, np. prawo do bezpłatnej opieki w żłobku dla dzieci w wieku 3 miesiące / 6 miesięcy / 1 roku – 3 lat i przedszkola dla dzieci w wieku 3 – 7 [3 - 6] lat.]

4.2. Respektując konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, instytucje Samorządu naszego Województwa otaczają szczególną ochroną i opieką: [Tu przykłady grup, które zgodnie z lokalnymi wartościami otoczone są szczególną opieką, np osoby starsze, rodziny wielodzietne, osoby społecznie dyskryminowane ze względu na orientację seksualną itd.]