Część II. Pytania dotyczące poszczególnych instytucji Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 10. Jak jest wybierany i jak działa Zarząd naszego Województwa?

10.1. Zarząd naszego Województwa sprawuje władzę wykonawczą na poziomie wojewódzkim.

10.2. Pracom Zarządu Województwa przewodniczy Wojewoda, [Opcja 1] wybierany w wyborach równych, tajnych, powszechnych i bezpośrednich na kadencję czteroletnią // [Opcja 2] powoływany i odwoływany przez Sejmik.

10.3. Oprócz Wojewody, w skład Zarządu Województwa wchodzą Wicewojewodowie kierujący określonymi działami administracji samorządowej [Opcja: a także Członkowie Zarządu wypełniający zadania wyznaczone im przez Wojewodę].  Wicewojewodowie [opcja: i Członkowie Zarządu] powoływani są przez Sejmik na wniosek Wojewody, a odwoływani przez Wojewodę lub przez Sejmik.

10.4. Liczbę Wicewojewodów [opcja: i Członków Zarządu Województwa] a także podział zadań między nimi ustala rozporządzeniem wojewódzkim Wojewoda.  

10.5. Zarząd Województwa podejmuje decyzje większością głosów jego pełnego składu.

10.6. Obsługę Wojewody zapewnia Kancelaria Wojewody. Wojewoda, w drodze rozporządzenia wojewódzkiego, powołuje i rozwiązuje Urzędy Wicewojewodów dla zapewnienia fachowej działalności Wicewojewodów. W tym samym trybie Wojewoda nadaje statuty Urzędom Wicewojewodów. 

10.7. Na wniosek Wicewojewody, Wojewoda powołuje i odwołuje Zastępcę Wicewojewody.

10.8. Wojewoda, Wicewojewoda [opcja: Członek Zarządu Województwa] oraz Zastępca Wicewojewody musi być obywatelem polskim.