Część II. Pytania dotyczące poszczególnych instytucji Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 10. Jak jest wybierana i jak działa Wojewódzka Rada Ministrów?

10.1. Wojewódzka Rada Ministrów [Zarząd Województwa] sprawuje władzę wykonawczą na poziomie wojewódzkim.

10.2. Pracom Wojewódzkiej Rady Ministrów przewodniczy Marszałek Województwa, [Opcja 1] wybierany w wyborach równych, tajnych, powszechnych i bezpośrednich na kadencję czteroletnią // [Opcja 2] powoływany i odwoływany przez Sejmik.

10.3. Pozostałymi członkami Wojewódzkiej Rady Ministrów są Ministrowie Województwa [Członkowie Zarządu Województwa] powoływani przez Sejmik na wniosek Marszałka Województwa, a odwoływani przez Marszałka Województwa lub przez Sejmik.

10.4. Liczbę Ministrów Województwa i podział zadań między nimi ustala rozporządzeniem Marszałek Województwa.  

10.5. Wojewódzka Rada Ministrów podejmuje decyzje większością głosów pełnego jej składu.

10.6. Dla zapewnienia fachowej działalności Marszałka Województwa i Ministrów Województwa tworzy się odpowiednie wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w Urzędzie Wojewódzkim. Na wniosek Ministra Województwa, Marszałek Województwa powołuje i odwołuje Wiceministra Województwa.

10.7. Marszałek, Minister lub Wiceminister Województwa musi być obywatelem polskim.

10.8. Obsługę Marszałka Województwa zapewnia Urząd Marszałkowski. Marszałek Województwa powołuje, rozwiązuje i nadaje statut Ministerstw Wojewódzkich służących do obsługi Ministrów Wojewódzkich.