Część II. Pytania dotyczące poszczególnych instytucji Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 11. Na jakich zasadach nasze Województwo może podjąć Ścisłą Współpracę z innymi województwami?

11.1. Nasze Województwo może podjąć z innym województwem lub województwami Ścisłą Współpracę w każdym obszarze spraw publicznych, oczywiście w ramach kompetencji Samorządu naszego Województwa. Nawiązanie takiej Ścisłej Współpracy następuje zgodnymi Uchwałami Wojewódzkimi uchwalonymi przez Sejmik i Senat naszego Województwa oraz przez sejmiki i senaty województwa lub województw podejmujących z nami Ścisłą Współpracę. W każdym czasie nasze Województwo może uchwałą wojewódzką wypowiedzieć Ścisłą Współpracę. Zgodne Uchwały Wojewódzkie na podstawie których Ścisła Współpraca została nawiązana mogą przewidywać okres przejściowy, nie dłuższy niż trzy lata, od wypowiedzenia Ścisłej Współpracy do momentu ustania tej Współpracy oraz sposób rozliczeń wydatków publicznych poniesionych w ramach Ścisłej Współpracy.

11.2. W obszarze spraw publicznych objętych Ścisłą Współpracą wojewódzką władzę uchwałodawczą sprawują połączone sesje elektroniczne sejmików i senatów wszystkich województw, które podjęły Ścisłą Współpracę. Takie połączone sesje elektroniczne odbywają się za pośrednictwem portalu demokracja.gov.pl i są jawne.

11.3. Połączone sesje elektroniczne sejmików uchwalają uchwały międzywojewódzkie i podejmują inne decyzje większością głosów pełnego składu połączonych sejmików wszystkich województw należących do Ścisłej Współpracy, ważonych liczbą mieszkańców reprezentowanego województwa. Połączone sesje elektroniczne senatów województw podejmują natomiast decyzje większością głosów pełnego składu połączonych senatów wszystkich województw należących do Ścisłej Współpracy ważonych tak, jak w Senacie naszego Województwa.

11.4. Województwa należące do Ścisłej Współpracy mogą, uchwałą międzywojewódzką, utworzyć funkcję Wicewojewody Międzywojewódzkiego w obszarze Ścisłej Współpracy. Uchwała taka reguluje sposób finansowania Wicewojewody Międzywojewódzkiego oraz kierowanego przez niego Urzędu Wicewojewody.

11.5. Kandydata na Wicewojewodę Międzywojewódzkiego zgłaszają zgodnym oświadczeniem marszałkowie wszystkich województw należących do Ścisłej Współpracy. Powołanie na stanowisko Wicewojewody Międzywojewódzkiego wymaga zgody sejmików wszystkich województw należących do Ścisłej Współpracy. Każdy z Wojewodów i sejmików może w każdym czasie odwołać Wicewojewodę Międzywojewódzkiego z funkcji. Wicewojewoda Międzywojewódzki wchodzi w skład Zarządu naszego Województwa tak jak każdy inny Wicewojewoda.