Część II. Pytania dotyczące poszczególnych instytucji Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 12. Jak działają Wojewódzkie Agencje Wykonawcze?

12.1. Wykonywanie władzy wykonawczej w naszym Województwie wspierają Wojewódzkie Agencje Wykonawcze, w tym Prokuratura Województwa Modelowego, Wojewódzka Policja Samorządowa, Wojewódzka Straż Pożarna oraz Wojewódzka Administracja Skarbowa.

12.2. Prokuraturę Województwa Modelowego stanowią Prokurator Wojewódzki, jego zastępcy, prokuratorzy rejonowi i ich zastępcy a także pozostali prokuratorzy prokuratury wojewódzkiej i prokuratur rejonowych utworzonych na obszarze naszego Województwa. Prokuratorzy ci pełnią funkcję oskarżycieli publicznych w sprawach karnych rozpatrywanych w pierwszej instancji przez sąd rejonowy w naszym Województwie oraz strzegą praworządności na zasadach określonych w prawie krajowym i wojewódzkim. Prokuratura Województwa Modelowego w swoich działaniach współdziała z Prokuraturą Krajową oraz podległą jej Prokuraturą Rejonową w naszym Województwie.

12.3. Wojewódzka Policja Samorządowa to umundurowana i uzbrojona formacja wspierająca Policję Państwową a także działające w naszym Województwie Policje Municypalne i Policje Gminne w ochronie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym Województwie. Wojewódzka Policja Samorządowa odpowiada za rekrutację i szkolenie policjantów gminnych i municypalnych, wykonuje zadania kontroli wewnętrznej w Policjach Municypalnych i Gminnych a także utrzymuje bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminach, które nie utworzyły Policji Gminnych bądź Municypalnych. Na czele Wojewódzkiej Policji Samorządowej stoi Komendant. Komendant ten wydaje opinie w przedmiocie powołania i odwołania Komendantów Policji Gminnych lub Municypalnych w naszym Województwie a także sprawuje nadzór nad Policjami Gminnymi lub Municypalnymi w zakresie  użycia środków przymusu bezpośredniego, dokonywania zatrzymań, kontroli osobistej i nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.

12.4. Prokuratora Wojewódzkiego, Prokuratorów Rejonowych oraz Komendanta Wojewódzkiej Policji Samorządowej powołuje Zarząd Województwa spośród osób wpisanych do odpowiedniego zasobu kadrowego prowadzonego, odpowiednio, przez Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Obywatel może być decyzją administracyjną właściwego ministra wykreślony z zasobu kadrowego, ale tylko po osiągnięciu wieku 70 lat lub z ważnych, umotywowanych przyczyn.

12.5. Wojewódzka Administracja Skarbowa wykonuje zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych i wojewódzkich, ochrony majątku jednostek Samorządu naszego Województwa, zapewniając jednocześnie obsługę i wsparcie obywateli w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych. Na jej czele stoi Wicewojewoda właściwy do spraw finansów publicznych lub podległy mu Zastępca Wicewojewody. Jednostkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Administracji Skarbowej są urzędy skarbowe, na których czele stoją naczelnicy.   

12.6. Uchwała wojewódzka może ustanawiać inne Wojewódzkie Agencje Wykonawcze a uchwała międzywojewódzka – Międzywojewódzkie Agencje Wykonawcze.