Część II. Pytania dotyczące poszczególnych instytucji Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 13. Kto sprawuje władzę sądowniczą w naszym Województwie?

13.1. Wymiar sprawiedliwości w naszym Województwie wykonują sądy krajowe oraz sądy wojewódzkie, czyli Naczelny Sąd Wojewódzki oraz sądy rejonowe. Wszystkie sądy sprawują wymiar sprawiedliwości i wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

13.2. Wojewódzkie sądy rejonowe sprawują wymiar sprawiedliwości w naszym Województwie orzekając w pierwszej instancji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez ustawy do właściwości sądów okręgowych.

13.3. Naczelny Sąd Wojewódzki naszego Województwa sprawuje wymiar sprawiedliwości:

13.3.a. w Izbie Administracyjnej -- jako sąd administracyjny pierwszej instancji w sprawach dotyczących kontroli działalności administracji samorządowej naszego Województwa, w tym skarg na decyzje organów tej administracji, w sprawach o zgodności wydanych przez władze samorządu gminnego, powiatowego, miejskiego i wojewódzkiego aktów prawa miejscowego niższego rzędu z aktami prawa krajowego i miejscowego wyższego rzędu, w sprawach skarg na wydawane przez organy władzy wojewódzkiej naszego Województwa akty nadzoru nad działalnością organów gmin i powiatów, a także w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy władzami gmin, powiatów i województwa na terenie naszego Województwa;

13.3.b. w Izbach Cywilnych, Karnych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych -- jako sąd powszechny drugiej instancji w sprawach apelacji od wyroków sądów rejonowych w naszym Województwie.

13.4. Sędziów Naczelnego Sądu Wojewódzkiego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Wniosek ten Krajowa Rada Sądownictwa może przedłożyć w przedmiocie kandydata, który uzyskał pozytywną opinię Senatu Województwa podjętą większością co najmniej 60% głosów ważonych pełnego składu Senatu Województwa. Jeśli jednak trzech kolejnych kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa na dane stanowisko sędziowskie nie uzyska wymaganej większości 60% głosów ważonych, Krajowa Rada Sądownictwa może przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów ważonych spośród przedstawionych Senatowi Województwa kandydatów na to stanowisko.  

13.5. W skład Krajowej Rady Sądownictwa wchodzi, obok innych osób wymienionych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ośmiu sędziów wybieranych na indywidualne kadencje czteroletnie przez zgromadzenia ogólne naczelnych sądów wojewódzkich. Zgromadzenie ogólne każdego z naczelnych sądów wojewódzkich, w tym Naczelnego Sądu naszego Województwa, wybiera członka Krajowej Rady Sądownictwa co drugą kadencję. Każdego roku dokonuje się wyborów tych członków Krajowej Rady Sądownictwa w dwóch województwach.