Część II. Pytania dotyczące poszczególnych instytucji Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 14. Jaką rolę pełnią i jak jest wybierany skład niezależnych instytucji kontrolnych funkcjonujących w naszym Województwie?

14.1. Niezależne instytucje kontrolne strzegą, w imieniu obywateli, poszanowania rządów prawa i przestrzegania praw obywatelskich w Województwie Modelowym.

14.2. Członków kolegium Wojewódzkiej Izby Obrachunkowej na kadencję czteroletnią powołuje: ⅔ składu - Senat Województwa większością 60% głosów ważonych pełnego składu Senatu Województwa, ⅓ składu - prezes Najwyższej Izby Kontroli.

14.3. Wojewódzki Rzecznik Praw Obywatelskich, współpracując z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w niniejszym Statucie Województwa i Uchwałach Zasadniczych oraz w innych aktach normatywnych.

14.4. Wojewódzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich na pięcioletnią kadencję powołuje Rzecznik Praw Obywatelskich spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Senat Województwa. Kandydaci są wyłaniani przez Senat Województwa większością 60% głosów ważonych pełnego składu Senatu Województwa.

14.5. Członkowie kolegium Wojewódzkiej Izby Obrachunkowej oraz Wojewódzki Rzecznik Praw Obywatelskich są w swojej działalności niezawiśli od innych organów władz wojewódzkich, nie mogą też zajmować żadnych innych stanowisk ani wykonywać innych zajęć zawodowych za wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej.