Część II. Pytania dotyczące poszczególnych instytucji Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 15. Jaką rolę pełni Kolegium Województw i jaki jest nasz wpływ na jego funkcjonowanie?

15.1. Kolegium Województw jest centralnym organem administracji publicznej koordynującym politykę publiczną w obszarach należących do kompetencji samorządu terytorialnego, tworzącym ogólnopolskie standardy w zakresie dostarczania usług publicznych przez samorządy, oraz sprawującym nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego.

15.2. Kolegium Województw obraduje w następujących zespołach:

15.2.I. Zespół ds. Edukacji;

15.2.II. Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

15.2.III. Zespół ds. Przedsiębiorczości i Technologii;

15.2.IV. Zespół ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

15.2.V. Zespół ds. Zdrowia;

15.2.VI. Zespół ds. Kultury, Sportu i Turystyki;

15.2.VII. Zespół ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

15.2.VIII. Zespół ds. Rolnictwa;

15.2.IX. Zespół ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Rozliczalności Władzy;

15.2.X. Zespół ds. Finansów i Majątku Samorządowego;

15.2.XI. Zespół ds. Administracji.

15.3. Każdy z zespołów Kolegium Województw składa się z Wicewojewodów, po jednym z każdego województwa właściwych do spraw polityki publicznej w obszarze kompetencji danego zespołu. W przypadku, gdy dany obszar polityki publicznej objęty jest Ścisłą Współpracą dwóch lub więcej województw, województwa reprezentuje właściwy Wicewojewoda Międzywojewódzki. Wicewojewoda lub Wicewojewoda Międzywojewódzki może wyznaczyć jednego ze swoich zastępców do reprezentowania naszego Województwa w danym zespole Kolegium Województw.  

15.4. Każdy Zespół Kolegium Województw obraduje odrębnie i podejmuje decyzje drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu demokracja.gov.pl. Uchwały i głosowania Zespołu Kolegium Województw są jawne, chyba że przepisy prawa stanowią, że uchwała, wybór lub inna decyzja ma być podjęta w elektronicznym głosowaniu poufnym. Głosowaniom elektronicznym może towarzyszyć sesja tradycyjna, podczas członkowie Zespołu są fizycznie obecni w jednym miejscu, lub sesja elektroniczna, podczas której dyskusja prowadzona jest za pośrednictwem portalu demokracja.gov.pl. Zespół Kolegium Województw podejmuje decyzje większością głosów pełnego składu Zespołu ważonych liczbą mieszkańców reprezentowanych województw.

15.5. Zespół Kolegium Województw uchwala:

15.5.a. Rekomendacje dla władz samorządu naszego Województwa;

15.5.b. Zarządzenia i standardy techniczne wiążące władze Samorządu naszego Województwa, po zasięgnięciu opinii Ministra właściwego do spraw, których zarządzenia i standardy techniczne dotyczą;

15.5.c. Projekty rozporządzeń, które przedkłada do zatwierdzenia Radzie Ministrów lub Ministrom;

15.5.d. Projekty ustaw, które przedkłada Senatowi RP.

15.6. Prace Zespołu Kolegium Województw organizuje i, prowadzi, z głosem doradczym, Dyrektor Wykonawczy wybierany przez członków Zespołu spoza swojego grona na dwuletnią kadencję. Zespół Kolegium Województw może uchwałą odwołać Dyrektora Wykonawczego przed końcem kadencji na wniosek członków Zespołu reprezentujących co najmniej 30% obywateli RP.

15.7. Obsługę prac każdego z zespołów zapewnia Agencja Wykonawcza Kolegium Województw, na której czele stoi Dyrektor Wykonawczy danego zespołu. Za zgodą Rady Ministrów, Zespół Kolegium Województw może powołać więcej niż jedną Agencję Wykonawczą.