Część II. Pytania dotyczące poszczególnych instytucji Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 16. Kto odpowiada za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania procesów demokratycznych w jednostkach Samorządu naszego Województwa?

16.1. Prawidłowości wyborów i procesów decydowania demokratycznego w naszym Województwie strzeże Państwowa Komisja Wyborcza, która jest niezależna od władz Samorządu naszego Województwa, od samorządów innych województw, ale również od władz krajowych.

16.2. O ważności wyborów w jednostkach Samorządu Województwa Modelowego decyduje Naczelny Sąd Wojewódzki.

16.3. Termin powszechnych wyborów gminnych i powiatowych, ogłasza Wojewoda, na podstawie i w granicach prawa. Natomiast termin wyborów wojewódzkich ogłasza Prezes Naczelnego Sądu Wojewódzkiego, po zasięgnięciu opinii Wojewody.

16.4. Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej związanych zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania procesów demokratycznych w naszym Województwie należy:

16.4.a. przeprowadzanie powszechnych wyborów oraz referendów w jednostkach Samorządu naszego Województwa;

16.4.b. prowadzenie internetowego portalu demokracja.gov.pl i administrowanie jego funkcjonalościami umożliwiającymi władzom uchwałodawczym i wykonawczym Samorządu naszego Województwa podejmowanie wszystkich decyzji i przeprowadzanie wszystkich głosowań drogą elektroniczną, w tym zapewnienie członkom władz Samorządu naszego Województwa bezpiecznego sposobu identyfikacji na potrzeby udziału w głosowaniach i innych procesach podejmowania decyzji przewidzianych niniejszą Kartą i innymi aktami prawa miejscowego, a także rejestrowanie w systemie odpowiedniej wagi głosów poszczególnych członków władz, na podstawie przepisów prawa i danych dostarczonych przez Główny Urząd Statystyczny;

16.4.c. administrowanie funkcjonalnościami portalu demokracja.gov.pl umożliwiającymi obywatelom uczestnictwo w sprawowaniu władzy samorządowej zgodnie z postanowieniami niniejszej Karty.   

16.5. W skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi:

16.5.a. jeden sędzia Naczelnego Sądu Wojewódzkiego naszego Województwa wybierany przez zgromadzenie ogólne tego sądu;

16.5.b. po jednym sędzi naczelnych sądów wojewódzkich pozostałych województw wybieranych przez zgromadzenia ogólne tych sądów;

16.5.c. czterech sędziów Sądu Najwyższego, wskazanych przez Pierwszego Prezesa tego Sądu, oraz czterech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez Prezesa tego Sądu.

16.6. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej muszą, oprócz warunków stawianych sędziom, wyróżniać się wiedzą z zakresu informatyki prawniczej. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej są wybierani na kadencję dziewięcioletnią, przy czym co roku wybiera się nie więcej niż trzech członków.

16.7. Do wykonywania funkcji nadzoru nad wyborami i procesem decydowania demokratycznego w naszym Województwie, Państwowa Komisja Wyborcza wyznacza Zespół Nadzorczy, złożony z dwóch członków Komisji będących Sędziami Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego (z których jeden pełni funkcję przewodniczącego Zespołu), dwóch członków Komisji będących sędziami Naczelnych Sądów Wojewódzkich z województw, które nie są położone w bezpośrednim sąsiedztwie  naszego Województwa, oraz członka Komisji będącego sędzią Naczelnego Sądu Wojewódzkiego naszego Województwa. W skład Zespołu Nadzorczego mogą także wchodzić obserwatorzy zgłoszeni przez kluby Sejmiku, z tym, że jeden klub może zgłosić tylko jednego obserwatora.