Część II. Pytania dotyczące poszczególnych instytucji Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 6. Jak są wybierane oraz jak działają władze naszych powiatów?

6.1. Władzą uchwałodawczą powiatu jest rada powiatu a władzą wykonawczą zarząd powiatu. Do składu, procedur wyboru i zasad funkcjonowania rad powiatów powiatu odpowiednio stosuje się przepisy punktów 5.4.-5.10. niniejszej Karty dotyczące rad gmin.

6.2. Na czele zarządu powiatu stoi starosta. Zarówno starosta jak i zarząd powiatu są powoływani i odwoływani przez radę powiatu większością głosów pełnego składu rady. Starostą lub członkiem zarządu powiatu może być jedynie obywatel polski.

6.3. Do zarządu powiatu należy bieżące prowadzenie spraw powiatu. Zarządowi podlegają też powiatowe jednostki organizacyjne. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Wszystkie uchwały zarządu podejmowane są elektroniczne za pośrednictwem portalu demokracja.gov.pl i są jawne i umotywowane. Wewnętrzną organizację zarządu ustala rada powiatu w formie uchwały.