Część II. Pytania dotyczące poszczególnych instytucji Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 7. Jaka jest rola związków i stowarzyszeń gmin i powiatów oraz związków metropolitalnych?

7.1. Gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu naszego Województwa mogą wiązać się ze sobą oraz z gminami, powiatami i miastami na prawach powiatu innych województw w związki i stowarzyszenia samorządowe celem wymiany doświadczeń, bardziej efektywnego wykonywania zadań publicznych oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć. Związki mogą obejmować jednostki samorządu terytorialnego tego samego jak i różnych rodzajów. Nasze Województwo szczególnie wspiera związki metropolitalne obejmujące miasto na prawach powiatu oraz jednostki samorządu terytorialnego położone w jego sąsiedztwie. Zakazane jest natomiast powołanie związku, do którego należy powiat oraz niektóre gminy położone w granicach tego powiatu. Do związków i stowarzyszeń, o których mowa w niniejszym pytaniu nie mogą należeć województwa.

7.2. Związek lub stowarzyszenie powoływany jest zgodną uchwałą rad co najmniej dwóch jednostek samorządu terytorialnego. Uchwała taka musi też ustanawiać statut związku lub stowarzyszenia.

7.3. Przystąpienie do istniejącego związku lub stowarzyszenia wymaga zgody zarządu i rady jednostki samorządu terytorialnego planującej przystąpienie oraz zgody związku lub stowarzyszenia wydanej w procedurze, którą określa statut tego związku lub stowarzyszenia.

7.4. W przypadku, gdy związek lub stowarzyszenie ma przejąć pełnienie ustawowych zadań gminy, powiatu lub miasta na prawach powiatu, do utworzenia związku lub stowarzyszenia albo lub przystąpienia gminy, powiatu lub miasta na prawach powiatu do istniejącego związku i stowarzyszenia konieczna jest zgoda wyrażona przez mieszkańców w lokalnym referendum elektronicznym lub referendum lokalnym.