Część II. Pytania dotyczące poszczególnych instytucji Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 8. Jak jest wybierany i jak działa Sejmik naszego Województwa?

8.1. Sejmik, który wraz z Senatem Wojewódzkim stanowi naszą wojewódzką władzę uchwałodawczą, składa się z 30 [lub inna liczba] radnych wojewódzkich wybieranych w powszechnych, równych, bezpośrednich, [opcja: proporcjonalnych] wyborach, w głosowaniu tajnym, na kadencję czteroletnią [lub inna liczba nie wyższa niż 5 lat], przy czym kadencja Sejmiku ulega odpowiedniemu skróceniu, jeśli okres pomiędzy dniem wyborów do Sejmiku naszego Województwa a dniem wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz dniem wyborów na Prezydenta RP byłby krótszy niż sześć miesięcy.   

8.2. Radni wojewódzcy są reprezentantami obywateli Województwa Modelowego i nie wiążą ich instrukcje wyborców. Mandatu radnego wojewódzkiego nie można łączyć z funkcją Senatora Wojewódzkiego, mandatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z funkcjami których Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje łączyć z mandatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z funkcją Wojewódzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich i członka kolegium Wojewódzkiej Izby Obrachunkowej a także z członkostwem we władzach innej jednostki samorządu terytorialnego. Do radnych wojewódzkich odpowiednio stosuje się też postanowienia punktu 5.9. dotyczące radnych gminy.

8.3. Radni wojewódzcy mogą tworzyć klub radnych.

8.4. Pracę Sejmiku organizuje jego Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi w liczbie nie większej niż trzech.

8.5. Sejmik podejmuje decyzje, w tym uchwala uchwały wojewódzkie, powołuje i odwołuje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku, a także powołuje i odwołuje [opcja: Wojewodę,] Wicewojewodów, większością głosów pełnego składu Sejmiku.

8.6. Do sposobu organizacji uchwał i głosowań w Sejmiku stosuje się odpowiednio przepisy punktów 5.4.-5.5. dotyczącego wykorzystania portalu demokracja.gov.pl w uchwałach i głosowaniach rad gmin.