Część II. Pytania dotyczące poszczególnych instytucji Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 9. Jak jest wybierany i jak działa Senat naszego Województwa?

9.1. Senat Województwa, który wraz z Sejmikiem stanowi naszą wojewódzką władzę uchwałodawczą, składa się z senatorów województwa, którymi są z urzędu wszyscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast wchodzących w skład naszego Województwa. Do senatorów województwa stosuje się odpowiednio przepisy punktu 8.2. dotyczące radnych wojewódzkich.

9.2. Jeśli niniejsza Karta lub Uchwały Zasadnicze nie stanowią inaczej, Senat Województwa podejmuje decyzje, w tym uchwala uchwały wojewódzkie a także powołuje i odwołuje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Senatu Województwa, większością głosów ważonych pełnego składu Senatu Województwa. Głosy w Senacie Województwa ważone są w ten sposób, że każdy senator województwa dysponuje jednym głosem na każde rozpoczęte 1,000 mieszkańców reprezentowanej przez siebie gminy lub miasta. Liczbę głosów, którymi dysponuje każdy senator województwa w danym roku, stwierdza w uchwale Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny. Senator województwa nie może dzielić posiadanych przez siebie głosów.

9.3. Pracę Senatu Województwa organizuje jego Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi w liczbie nie większej niż pięciu. Kandydata na Przewodniczącego Senatu Województwa zgłasza grupa co najmniej 15 senatorów województwa. Każdy senator województwa może udzielić poparcia wyłącznie jednemu kandydatowi. Urząd Przewodniczącego Senatu Województwa obejmuje kandydat, który uzyskał w poufnym głosowaniu elektronicznym największą liczbę głosów ważonych, natomiast stanowiska Wiceprzewodniczących kandydaci, którzy w tym samym głosowaniu uzyskali kolejną najwyższą liczbę głosów ważonych.

9.4. Do sposobu organizacji uchwał i głosowań Senatu Województwa stosuje się odpowiednio przepisy punktów 5.4.-5.5. dotyczącego wykorzystania portalu demokracja.gov.pl w uchwałach i głosowaniach rad gmin.