Część III. Pytania o prawo i jego egzekwowanie w Województwie Modelowym

Pytanie 18. Jak wygląda proces tworzenia prawa w Samorządzie Województwa Modelowego?

18.1. Inicjatywa uchwałodawcza w przypadku uchwał wojewódzkich przysługuje grupie radnych wojewódzkich stanowiących nie mniej niż 15% pełnego składu Sejmiku, Zarządowi Województwa oraz grupie obywateli naszego Województwa. Inicjatywa uchwałodawcza realizowana jest poprzez umieszczenie pliku z treścią projektu uchwały, wraz z uzasadnieniem, w odpowiedniej zakładce portalu demokracja.gov.pl.

18.2. Sejmik rozpatruje projekty uchwał wojewódzkich w procesie Dialogu Obywatelskiego, chyba, że projekt skierowany został na szybką ścieżkę uchwałodawczą zgodną decyzją Prezydium Sejmiku i Prezydium Senatu Województwa. Dialog Obywatelski odbywa się w dwóch fazach: konsultacyjnej i legislacyjnej. W fazie konsultacyjnej do projektu uchwały umieszczonego na portalu demokracja.gov.pl publiczne i nieanonimowe poprawki i uwagi zgłosić może każdy, w tym radni wojewódzcy i senatorowie województwa. Projekt uchwały umieszczony na portalu demokracja.gov.pl, jak i poszczególne jego przepisy, poddawane są również publicznej i anonimowej ocenie wyrażonej w formie gwiazdek przyznawanych przez obywateli, w dwóch kategoriach: “zrozumiały przepis” i “dobre rozwiązanie”. W fazie legislacyjnej, wnioskodawca lub komisja sejmiku wojewódzkiego uwzględnia bądź nie uwzględnia przedstawionych uwag i poprawek. W przypadku dokonania istotnych zmian w projekcie, proces powtarza się organizując kolejną fazę konsultacyjną, aż do momentu, gdy kolejna faza konsultacyjna nie owocuje już istotnymi zmianami do projektu. W tym momencie projekt poddaje się pod głosowanie elektroniczne Sejmiku.  

18.3. Uchwalenie projektu uchwały wojewódzkiej przez Sejmik zapisane zostaje w portalu demokracja.gov.pl, przy wykorzystaniu  technologii rozproszonego, zdecentralizowanego, współdzielonego i replikowanego rejestru (blockchain). W momencie uchwalenia projektu uchwały wojewódzkiej przez Sejmik rozpoczyna się elektroniczne głosowanie nad tym projektem  w Senacie Województwa. Senat Województwa nie może wnosić poprawek do projektu uchwały.

18.4.  Do momentu uchwalenia uchwały wojewódzkiej przez Senat, wnioskodawca może wycofać projekt. Uchwalenie uchwały wojewódzkiej przez Senat Województwa zapisane zostaje w portalu demokracja.gov.pl, przy wykorzystaniu  technologii rozproszonego, zdecentralizowanego, współdzielonego i replikowanego rejestru (blockchain). W momencie dokonania tego zapisu, uchwała wojewódzka zostaje automatycznie ogłoszona w internetowym dzienniku urzędowym naszego Województwa, dostępnym na stronie modelowe.gov.pl.

18.5. Do uchwalania uchwał w miastach na prawach powiatów stosuje się odpowiednio przepisy punktów 18.1.-18.4. Procedurę tworzenia prawa miejscowego w gminach i powiatach reguluje natomiast statut tych jednostek Samorządu naszego Województwa. Statut ten musi zakładać wymóg elektronicznego głosowania za pośrednictwem portalu demokracja.gov.pl a także wymóg ogłoszenia wszystkich uchwalonych lub wydanych aktów prawa miejscowego na stronie modelowe.gov.pl.