Część III. Pytania o prawo i jego egzekwowanie w Województwie Modelowym

Pytanie 19. W jaki sposób obywatele naszego Województwa mogą mieć bezpośredni wpływ na tworzenie prawa?

19.1. Udział obywateli w procesie tworzenia prawa miejscowego w naszym Województwie odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem portalu demokracja.gov.pl, w którym indywidualny profil założyć może każdy obywatel Województwa posiadający profil zaufany w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej obsługiwanym przez władze krajowe. Współdziałając z władzami krajowymi, władze naszego Województwa dążą do tego, by jak największa liczba pełnoletnich obywateli Województwa posiadała profil w portalu demokracja.gov.pl.

19.2. Oprócz opisanego w punkcie 18.2. udziału obywateli w Dialogu Obywatelskim wokół projektu uchwały wojewódzkiej w Sejmiku, obywatele mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych zorganizowanych na wcześniejszym etapie prac nad projektem uchwały wojewódzkiej przez Zarząd Województwa, Wojewodę, Wicewojewodę a także szefów Wojewódzkich Agencji Wykonawczych, Wojewódzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich i kolegium Wojewódzkiej Izby Obrachunkowej. Przeprowadzenia takich konsultacji może też zażądać grupa co najmniej 1,000 obywateli naszego Województwa posiadających czynne prawo wyborcze do Sejmiku, składając wniosek elektroniczny za pośrednictwem portalu demokracja.gov.pl. Do czasu zakończenia konsultacji społecznych, których zażądała wspomniana grupa obywateli, Zarząd Województwa nie przedkłada Sejmikowi a Sejmik nie rozpoczyna procedowania projektu uchwały wojewódzkiej, którego żądanie dotyczy.

19.3. Każdy ma prawo uczestnictwa w sesjach tradycyjnych i elektronicznych Sejmiku i Senatu Wojewódzkiego. Uczestnictwo w sesja tradycyjnych odbywa się z uwzględnieniem możliwości lokalowych, jednakże Sejmik i Senat Wojewódzki zapewniają nie mniej niż 50 miejsc dla publiczności, rezerwacji których można dokonać (w kolejności zgłoszeń) na portalu demokracja.gov.pl.

19.4. Grupa co najmniej 1,000 obywateli naszego Województwa posiadających czynne prawo wyborcze do Sejmiku może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, składając wniosek elektroniczny za pośrednictwem portalu demokracja.gov.pl. Projekt taki staje się przedmiotem obrad Sejmiku na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia.

19.5. Grupa co najmniej 5,000 obywateli naszego Województwa, posiadających czynne prawo wyborcze do Sejmiku, może zażądać zwołania sesji Sejmiku w określonej sprawie, składając wniosek elektroniczny za pośrednictwem portalu demokracja.gov.pl. Prezydium Sejmiku decyduje, czy wniosek obywateli będzie załatwiony przez sesję tradycyjną czy elektroniczną bądź przez włączenie dyskusji nad zgłoszoną przez obywateli sprawą do porządku obrad sesji obejmującej także inne punkty. Obrady poświęcone sprawom podniesionym we wniosku muszą się odbyć nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. Przedstawiciel wnioskodawców ma prawo do wypowiedzi podczas tej sesji.

19.6. Postawienia pkt. 19.2.-19.5. stosuje się też odpowiednio do udziału obywateli w procesie tworzenia prawa w gminach, powiatach i miastach na prawach powiatu, z tym, że w jednostkach samorządu naszego Województwa do 5,000 mieszkańców z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, żądaniem przeprowadzenia konsultacji społecznych lub żądaniem zwołania sesji rady gminy, powiatu lub miasta na prawach powiatu może wystąpić 100 obywateli, w jednostkach do 20,000 mieszkańców -- 200 obywateli, a w jednostkach powyżej 20,000 mieszkańców -- 300 obywateli.

19.7. W sprawie sposobu rozstrzygnięcia istotnej sprawy przez władze samorządowe naszego Województwa a także w innych istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę naszego Województwa przeprowadza się wojewódzkie referendum elektroniczne. Wojewódzkie referendum elektroniczne przeprowadzane jest za pośrednictwem portalu demokracja.gov.pl na wniosek Sejmiku, Senatu Województwa, Zarządu Województwa lub grupy 20,000 obywateli naszego Województwa. Termin referendum elektronicznego oraz treść pytania lub wariantów zaproponowanych do wyboru określa uchwała wojewódzka, chyba że szczegółowe przepisy niniejszej Karty stanowią inaczej. W przypadku przedstawienia wariantów do wyboru, obywatel szereguje przedstawione warianty od najbardziej do najmniej preferowanego (pojedynczy głos przechodni). W referendum elektronicznym mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni obywatele naszego Województwa posiadający profil na tym portalu. Tożsamość obywatela głosującego w wojewódzkim referendum elektronicznym jest znana wyłącznie członkom i pracownikom Państwowej Komisji Wyborczej administrującej portalem demokracja.gov.pl, zobowiązanym do zachowania tajemnicy pod groźbą odpowiedzialności karnej.

19.8. W przypadku szczególnie istotnych kwestii dotyczących wspólnoty naszego Województwa, a w szczególności w kwestiach mających wpływ na prawa i wolności człowieka, przeprowadza się referendum wojewódzkie. Referendum wojewódzkie, które odbywa się w powszechnym, tajnym i bezpośrednim głosowaniu, jest zwoływane na wniosek Sejmiku, Senatu Województwa lub grupy 50,000 obywateli naszego Województwa.

19.9. Wynik wojewódzkiego referendum elektronicznego lub referendum wojewódzkiego jest ważny, jeśli wzięło w nim udział 20% uprawnionych do głosowania, a wiążący dla władz wojewódzkich -- jeśli wzięło w nim udział 40% uprawnionych.

19.10. Postawienia pkt. 19.5.-19.7. stosuje się też odpowiednio do lokalnych referendów elektronicznych i referendów lokalnych w gminach, powiatach i miastach na prawach powiatu  organizowanych przez organy władzy gminnej, z tym że do wniosku o przeprowadzenie lokalnego referendum elektronicznego potrzebne jest poparcie 5% mieszkańców danej jednostki samorządu naszego Województwa a w przypadku referendum lokalnego -- 10% mieszkańców.