Część IV. Pytania o załatwienie spraw obywateli w Województwie Modelowym

Pytania 21. Co mogę zrobić, jeśli nie zgadzam się z decyzją organu władzy samorządowej w Województwie?

21.1. Jeżeli mająca w sprawie interes prawny osoba fizyczna albo osoba prawna nie zgadza się z decyzją indywidualną organu władzy gminnej, powiatowej, miejskiej lub wojewódzkiej, może w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia w sprawie złożyć skargę do Naczelnego Sądu Wojewódzkiego. Taka sama skarga przysługuje też na bezczynność organu administracji gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej.

21.2. Każdy, czyj interes prawny albo prawa i wolności, zostały naruszone aktem prawa miejscowego wydanym przez władze Samorządu naszego Województwa może wnieść skargę do Naczelnego Sądu Wojewódzkiego w sprawie zgodności danego aktu prawa miejscowego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, ustawami, postanowieniami niniejszej Karty i wojewódzkich uchwał zasadniczych i innymi przepisami prawa wyższego rzędu.