Część V. Pytania o finanse i mienie wojewódzkie, powiatowe i komunalne

Pytanie 22. W jaki sposób finansowane są zadania publiczne realizowane w naszym Województwie?

22.1. Zadania publiczne realizowane są w naszym Województwie z dochodów budżetów gmin, dochodów budżetów powiatów, dochodów budżetów miast na prawach powiatów i dochodów budżetu województwa.

22.2. Władze wojewódzkie gwarantują gminom, powiatom i miastom na prawach powiatów odpowiednie środki na realizację ich zadań, dążąc do zwiększenia spójności społecznej w naszym Województwie, zmniejszenia różnic w standardzie dostarczanych obywatelom usług publicznych oraz wsparcia gmin i powiatów dotkniętych problemami społeczno-ekonomicznymi, poprzez:

22.2.a. uchwalanie podatków i opłat lokalnych, z których dochody stanowią dochody własne budżetów gmin, powiatów i miast na prawach powiatów;

22.2.b. zapewnienie udziału we wpływach z innych podatków samorządowych (w tym podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych), jako dochodów własnych budżetów gmin, powiatów i miast na prawach powiatów;

22.2.c. desygnowanie innych dochodów jako dochodów własnych budżetów gmin, powiatów i miast na prawach powiatów;

22.2.d. przekazywanie subwencji i dotacji z budżetu województwa;

22.2.e. respektowanie autonomii gmin, powiatów i miast na prawach powiatów w wydatkowaniu subwencji i dotacji bezpośrednio im przekazywanych z budżetu państwa.

22.3. Sejmik i Senat Województwa uchwalają budżet województwa w drodze uchwały wojewódzkiej. Budżety gmin, powiatów i miast na prawach powiatów uchwalane są uchwałami rad tych jednostek Samorządu naszego Województwa.

22.4. Projekt uchwały budżetowej przedstawia Sejmikowi Zarząd Województwa. Bez zgody Zarządu Województwa Sejmik nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu województwa. Przepisy te odpowiednio stosuje się do rad i zarządów gmin, powiatów i miast na prawach powiatów.

22.5. Jeżeli wojewódzka uchwała budżetowa albo uchwała o prowizorium budżetowym nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Zarząd Województwa prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu uchwały. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia roku budżetowego nie zostanie uchwalona wojewódzka uchwała budżetowa, Prezydent RP może w ciągu 14 dni skrócić kadencję Sejmiku. Natomiast w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez gminę, powiat lub miasto na prawach powiatu w ciągu miesiąca od rozpoczęcia roku budżetowego, budżet danej gminy, powiatu lub miasta na powiatu powiatu ustala Wojewódzka Izba Obrachunkowa na podstawie projektu przygotowanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub zarząd powiatu.   

22.6. Budżet gminy, powiatu, miasta na prawach powiatu oraz województwa nie może powodować, że stosunek łącznej planowanej kwoty obsługi długu danej jednostki Samorządu naszego Województwa do planowanych dochodów bieżących przekroczy średnią arytmetyczną relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu danej jednostki Samorządu naszego Województwa obliczonych dla ostatnich siedmiu lat. Wojewódzka uchwała zasadnicza określa szczegółowe zasady obliczania wspomnianych wyżej relacji i procedury zapewniające ich przestrzeganie.

22.7. Częścią budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa są budżety obywatelskie.

22.8. Istotną częścią budżetu naszego Województwa jest również Obywatelski Budżet Prorodzinny pochodzący z przekazywanych naszemu województwu z budżetu państwa środków Świadczenia Wychowawczego na każde dziecko w naszym Województwie. Ogólnym celem środków Obywatelskiego Budżetu Prorodzinnego jest wsparcie rodzin w naszym Województwie w wychowaniu dzieci. Szczegółowe cele i zasady wydatkowanie środków z tego Budżetu w kolejnym roku budżetowym następuje jednak na podstawie wyników referendum elektronicznego, w którym obywatele naszego Województwa wybierają pomiędzy dotychczasowym systemem podziału tych środków, dwoma propozycjami alternatywnymi przedstawionymi przez Sejmik i jedną propozycją alternatywną przedstawioną przez Senat Województwa. Referendum elektroniczne w sprawie Obywatelskiego Budżetu Wychowawczego musi odbyć się każdego roku do dnia 30 listopada, chyba że Sejmik i Senat Województwa nie przedstawią alternatywnych propozycji podziału środków Obywatelskiego Budżetu Prorodzinnego.