Część V. Pytania o finanse i mienie wojewódzkie, powiatowe i komunalne

Pytanie 23. Na jakich zasadach nakładane są podatki samorządowe w naszym Województwie?

23.1. Podatkami samorządowymi są podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości oraz inne podatki i daniny publiczne, których prawo krajowe nie przewidziało jako podatków krajowych. Sejmik i Senat naszego Województwa nakładają podatki samorządowe uchwałą wojewódzką.

23.2. Podmioty i przedmioty opodatkowania, stawki podatkowe oraz zasady przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorie podmiotów zwolnionych od podatków samorządowych są uregulowane w uchwałach wojewódzkich. W przypadku podatków lokalnych, uchwała wojewódzka określa też zakres, w jakim rady gmin lub powiatów mogą ustalać stawki tych podatków, gwarantując równe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podatników. Zmianę w wojewódzkich uchwałach podatkowych Sejmik i Senat Województwa może podjąć samodzielnie tylko wtedy, gdy zmiana taka nie powoduje zmniejszenia łącznych dochodów wszystkich jednostek Samorządu Województwa Modelowego w stosunku do wieloletniej prognozy tych dochodów przygotowanej przy założeniu utrzymania dotychczasowego stanu prawnego. W przeciwnym razie, zmiana taka wymaga zgody Senatu RP.  

23.3. Podatki samorządowe na terenie naszego Województwa pobiera Wojewódzka Administracja Skarbowa, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.