Część V. Pytania o finanse i mienie wojewódzkie, powiatowe i komunalne

Pytanie 24. Na jakich zasadach regulowane są kwestie majątkowe w samorządzie naszego Województwa?

24.1. Województwo Modelowe, a także gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatów w naszym Województwie, posiadają osobowość prawną i wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

24.2. Mienie wojewódzkie -- własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne, w tym akcje spółek należących do wojewódzkich osób prawnych -- służy wykonywaniu zadań publicznych. Zarządzanie tym mieniem odbywa się przy zachowaniu szczególnej staranności, transparentności i dbałości o interes publiczny. Decyzje o powołaniu i odwołaniu osób odpowiedzialnych za zarządzanie składnikami mienia wojewódzkiego podejmowane są wyłącznie na podstawie kryterium kompetencji. Zasady te stosuje się odpowiednio do mienia powiatowego i komunalnego.

24.3. Nadzór nad zarządzaniem mieniem wojewódzkim, powiatowym i komunalnym sprawuje Wojewódzka Izba Obrachunkowa.