Część VI. Pytania o rozliczalność władz Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 26. W jaki sposób urzędy i instytucje gminne, powiatowe, miejskie i wojewódzkie poprawiają swoje funkcjonowanie i uczą się od obywateli?

26.1. Urzędy administracji samorządowej w naszym Województwie zobowiązane są stale podejmować działania zmierzające do poprawy swojej działalności, w szczególności na rzecz ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności. W tym celu współdziałają z obywatelami. Narzędziami służącymi do poprawiania tej działalności są, między innymi, Samorządowy System Oceny Jakości Prawa Miejscowego i Usług Publicznych, Ogólnopolski Ranking Usług Publicznych, oraz konstytucyjne prawa składania skarg i wniosków.

26.2. Samorządowy System Oceny Jakości Prawa Miejscowego i Usług Publicznych to funkcjonalność portalu modelowe.gov.pl, która pozwala każdemu obywatelowi posiadającemu profil na tym portalu do:

26.2.a. Oceny każdej jednostki redakcyjnej aktu prawa miejscowego umieszczonego na portalu modelowe.gov.pl, poprzez anonimową ocenę wyrażoną w formie gwiazdek, w dwóch kategoriach: “zrozumiały przepis” i “dobre rozwiązanie” a także w postaci nieanonimowej oceny opisowej danego przepisu prawa miejscowego.

26.2.b Oceny usług publicznych oraz interakcji z administracją samorządową. Ocena wyrażona w formie gwiazdek jest anonimowa i publiczna, natomiast recenzja opisowa jest przekazywana do wiadomości kierownictwa danego urzędu administracji samorządowej.

26.3. Ogólnopolski Ranking Usług Publicznych, które opracowuje corocznie Kolegium Województw, przedstawia obywatelom informacje o jakości usług publicznych dostarczanych przez jednostki Samorządu naszego Województwa, na podstawie przemyślanych i weryfikowalnych mierników. Informacja o aktualnie zajmowanym miejscu w rankingu jest umieszczona w widocznym miejscu na głównej stronie witryny internetowej instytucji Samorządu naszego Województwie odpowiedzialnej za realizację polityki publicznej w obszarze objętym rankingiem. Informacja o aktualnie zajmowanym miejscu w rankingu uśrednionym usług publicznych oferowanych przez nasze Województwo jest umieszczona w widocznym miejscu na głównej stronie portalu modelowe.gov.pl.

26.4. Każdy obywatel może złożyć skargę na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez instytucję Samorządu naszego Województwa albo przez jej pracowników, na naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także na przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Instytucja samorządowa właściwa do załatwienia skargi powinna załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

26.5. Każdy obywatel może złożyć wniosek zawierający sugestie dotyczące ulepszenia organizacji administracji Samorządu naszego Województwa, w tym w zakresie wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy, zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Instytucja samorządowa właściwa do załatwienia skargi powinna załatwić ustosunkować się do wniosku bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.