Część VI. Pytania o rozliczalność władz Samorządu Województwa Modelowego

Pytanie 27. W jaki sposób oceniana jest praca osób pełniących funkcje publiczne w Województwie?

27.1. Ocena pracy i wynagradzanie urzędników administracji Samorządu naszego Województwa musi opierać się na spójnym, przejrzystym i sprawiedliwym systemie oceny, uwzględniającym zarówno opinię przełożonych danego urzędnika, jak i opinie obywateli, przedsiębiorców i reprezentantów innych podmiotów na których sytuację faktyczną i prawną oddziaływuje praca danego urzędnika.

27.2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub Wojewoda nie może ubiegać się o reelekcję, jeżeli w czasie trwania jego kadencji lokata danej gminy, miasta na prawach powiatu, lub województwa w uśrednionym Ogólnopolskim Rankingu Usług Publicznych, o którym mowa w punkcie 26.3, obniżyła się o co najmniej 4 pozycje w przypadku województw, o 15 pozycji w przypadku miasta na prawach powiatów i o 150 pozycji w przypadku gminy.

27.3. Sejmik, Wojewoda, Wicewojewoda, [opcja: Członek Zarządu Województwa], rada gminy, powiatu, lub miasta na prawach powiatu, a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zostać odwołany w referendum wojewódzkim lub lokalnym. W przypadku organów władzy wojewódzkiej, wniosek o takie referendum musi poprzeć nie mniej niż 10% obywateli Województwa. Wniosek o takie referendum może zostać złożony po upływie 10 miesięcy od dnia wyboru organu albo 10 miesięcy od dnia ostatniego referendum w sprawie jego odwołania i nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem jego kadencji. Referendum jest ważne, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż ⅗ liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, a w przypadku referendum w sprawie odwołania Wojewody lub Wicewojewody -- nie mniej niż ⅗ liczby biorących udział w ostatnich wyborach [opcja 1] Sejmiku [opcja 2] Wojewody.