Część VII. Pytania o sytuacje nadzwyczajne i zmiany Karty Wojewódzkiej

Pytanie 29. Jakie są zasady funkcjonowania władz samorządu naszego Województwa w sytuacjach nadzwyczajnych?

29.1. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stanami nadzwyczajnymi są stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Regulacje stanu wojennego należą do wyłącznej kompetencji władz krajowych.

29.2. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska żywiołowa, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić skutki tej klęski. Stan klęski żywiołowej wprowadza na czas oznaczony niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni, Rada Ministrów lub, na obszarze naszego Województwa, Zarząd Województwa.  

29.3. W czasie stanu klęski żywiołowej na obszarze naszego Województwa działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują:

29.3.a  wójt, burmistrz lub prezydent miasta – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy;

29.3.b. starosta – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu;

29.3.c. Wicewojewoda [opcja: lub Członek Zarządu] wyznaczony przez Wojewodę – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa;

29.3.d. Minister wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów – jeżeli stan klęski żywiołowej Rada Ministrów wprowadziła na obszarze większym niż obszar naszego województwa.

29.4. W razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowania działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia Wojewoda może zawiesić uprawnienia wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta do kierowania działaniami zapobiegawczymi oraz wyznaczyć pełnomocnika do kierowania tymi działaniami.

29.5. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze obejmującym wyłącznie nasze Województwo lub jego część, koordynację i kontrolę funkcjonowania administracji publicznej wykonuje Wojewoda, w ścisłym współdziałaniu z Prezesem Rady Ministrów i Prezydentem Rzeczypospolitej.

29.6. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione Karta Wojewódzka i Wojewódzkie Uchwały Zasadnicze ani nie może być uchwalona nowa Wojewódzka Uchwała Zasadnicza. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzane wybory do władz Samorządu naszego Województwa, wojewódzkie i lokalne referenda elektroniczne oraz referenda wojewódzkie i lokalne. Kadencje organów władzy Samorządu naszego Województwa ulegają odpowiedniemu przedłużeniu.