Część VII. Pytania o sytuacje nadzwyczajne i zmiany Karty Wojewódzkiej

Pytanie 30. Jak przebiega proces nowelizacji Karty Wojewódzkiej i Wojewódzkich Uchwał Zasadniczych?

30.1. Przyjęcie zmian w Karcie Wojewódzkiej lub w Wojewódzkiej Uchwale Zasadniczej następuje większością ⅔ głosów pełnego składu Sejmiku i ⅔ głosów ważonych pełnego składu Senatu Województwa. Projekty tych zmian mogą zostać skierowane na szybką ścieżkę uchwałodawczą. Po uchwaleniu przez Sejmik i Senat Województwa zmiany są kierowane do akceptacji Senatu RP. W przypadku uzyskania tej akceptacji, zmiany poddawane są pod wojewódzkie referendum elektroniczne lub referendum wojewódzkie. Zmiany uznaje się za zaakceptowane jeśli wojewódzkie referendum elektroniczne lub referendum wojewódzkie było ważne a za zmianami oddano więcej głosów za niż przeciw.

30.2. Nasze Województwo może Wojewódzką Uchwałą Zasadniczą zdecydować o podziale Województwa. Nasze Województwo i jedno z województw sąsiadujących z naszym Województwem może też, jednobrzmiącymi Wojewódzkimi Uchwałami Zasadniczymi, zdecydować o połączeniu w jedno Województwo. Wojewódzka Uchwała Zasadnicza o podziale naszego Województwa i połączeniu z innym Województwem musi, oprócz uzyskania zgody Senatu RP, być zaakceptowana w referendum wojewódzkim, którego wynik będzie wiążący i w którym oddano więcej głosów za podziałem lub połączeniem niż przeciw. Wojewódzkie referendum elektroniczne jest tutaj niedopuszczalne.

30.3. W celu ułatwienia obywatelowi nawigacji po niniejszej Karcie i Wojewódzkich Uchwałach Zasadniczych, Prezydium Sejmiku i Prezydium Senatu Województwa zgodną uchwałą dodają, usuwają lub zmieniają śródtekstowe odnośniki elektroniczne (linki).