Część VIII. Pytanie o Wojewódzkie Uchwały Zasadnicze

Pytanie 31. Jakie Wojewódzkie Uchwały Zasadnicze obowiązują w naszym Województwie?

31.1. Aby niniejsza Karta pozostała zwięzła i zrozumiała, wiele praw podstawowych dla naszego Województwa ujętych jest w odrębnych Wojewódzkich Uchwałach Zasadniczych. Przepisy tych Uchwał Zasadniczych mają moc równorzędną z postanowieniami niniejszej Karty. Uchwałami tymi są:

31.1.a Wojewódzka Uchwała Zasadnicza o Granicach i Podziale Terytorialnym Województwa Modelowego oraz Siedzibie Władz Gminnych, Powiatowych i Ogólnowojewódzkich;  

31.1.b. Wojewódzka Uchwała Zasadnicza o Podziale Zadań pomiędzy Władze Samorządu Gminnego, Powiatowego i Ogólnowojewódzkiego Województwa Modelowego;

31.1.c. Wojewódzka Uchwała Zasadnicza o Szczegółowych Zasadach Funkcjonowania Władz Samorządu Województwa Modelowego;

31.1.d. Wojewódzka Uchwała Zasadnicza o Transparentności i Uczciwości w Funkcjonowaniu Władz Samorządu Województwa Modelowego;   

31.1.e. Wojewódzka Uchwała Zasadnicza, Przepisy Wprowadzające i Przejściowe.

31.2.  Nowa Wojewódzka Uchwała Zasadnicza może być uchwalona w procedurze dla zmiany Karty Wojewódzkiej opisanej w pkt 30.1. Po jej opublikowaniu, Prezydia Sejmiku i Senatu Województwa zgodną uchwałą dodają nową Wojewódzką Uchwałę Zasadniczą do listy tych Uchwał w pkt. 31.1. niniejszej Karty; w tym przypadku nie stosuje się przepisów pkt. 30.1. dotyczącego zmiany Karty Wojewódzkiej.